Skip to main content

CROW

De CROW is een organisatie die richtlijnen definieert voor de toepassing van verkeersmaateregelen op snelwegen, provinciale- en gemeentelijke wegen. Daarnaast zijn er richtlijnen voor de toepassing van verkeersmaatregelen en verkeersregelaars bij evenementen. Binnen die richtlijnen bevinden zich ook richtlijnen voor de toepassing van verkeersregelaars op die gebieden. Via de aanbestedingseissen vanuit de overheid worden de door CROW gedefinieerde richtlijnen tot regels verheven. Evaluatie vindt plaats met een niet gedragen vertegenwoordiging vanuit de branche.  

Wegbeheerders

Ook de wegbeheerders stellen regels op rondom de toepassing van verkeersregelaars. Hierin zien we ook verschillen in toepassing tussen de verschillende wegbeheerders. Denk aan toepassing van evenementen verkeersregelaars op plaatsen in situaties waar dit van origine niet voor bedoeld is of waarvoor de wetgeving niet toereikend is. Ook voor de toepassing van beroepsverkeersregelaars worden door verschillende wegbeheerders andere voorwaarden gesteld. Denk hierbij aan de volgende wegbeheerders:   

  • Rijkswaterstaat
  • Provincies
  • Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Wetgeving

De Rijksoverheid bepaald door middel van het vormen van wetgeving aan welke kaders de verkeersregelaar moet voldoen. Er is vanuit de branche bij de tot standkoming en tijdens de evaluatie momenten van de wetgeving geen gedragen vertegenwoordiging geweest vanuit de verkeersregelaars branche. De brancheorganisatie verkeersregelaars wil het aanspreekpunt zijn vanuit de branche. Denk hierbij aan de wetgeving voor:

  • Beroeps verkeersregelaar
  • Evenementen verkeersregelaar
  • Transport begeleider
  • Verkeersbrigadier/ Klaar-over

Daarnaast willen we contacten onderhouden met de instellingen en bedrijven inzake de rol en positie van Verkeersregelaar, waarbij deze moeten leiden tot een bijdrage tot verbetering en inzicht in de rol van de verkeersregelaar en herkenning en erkenning als belangrijke factor in de veiligheid op de weg.

Politie en handhaving

Met de politie willen we contact onderhouden om met name de kwaliteit van de examens en de daarbij behorende eisenpakket te stroomlijnen en verbeteren. De volgende onderwerpen zijn tevens onderwerp van evaluatie:

  • Afhandeling aangiftes
  • Functioneren regelgeving rondom VKR
  • Controleren van aanstelling evenementen en beroepsverkeersregelaars

Deelnemen

Wil je meewerken aan bovenstaande doelen, wordt dan deelnemer van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars. Daarmee vergroten we het draagvlak van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars. 

Bestuur

Samenstelling van het kernbestuur en algemeenbestuur 

Deelnemer

Informatie over deelnemers